Tingimused

 1. Käeolevad AS Reester (edaspidi nimetatud Reester või müüja) e-poe üldtingimused (edaspidi nimetatud tingimused) kehtivad kõikide isikute suhtes (edaspidi nimetatud ostja või tarbija), kes kasutavad Reester e-poodi, tellivad kaupu e-poest ning on sõlminud kauba ostu- müügilepingu (edaspidi nimetatud müügileping).
 2. Tingimustes ja müügilepingus sisalduvate sätete vastuolu korral lähtutakse prioriteetsuse määramisel müügilepingust.
 3. Tingimustes reguleerimata küsimustes (sealhulgas, kuid mitte ainult tingimuste muutmise osas) juhinduvad pooled Kliendilepingus ja Reesteri Üldtingimustest.
 4. Reesteri e-poest on võimalik osta vaid neid kaupu, millel on link "Lisa ostukorvi". Kauba hind ja kauba saadavus võivad jooksvalt ja ette teatamata muutuda. Kui ostja on esitanud tellimuse enne kauba hinna muutmist, rakendatakse tellimuse hetkel kehtinud hinda.
 5. Reesteril on õigus e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust sanktsioonideta taganeda ning tellitud kaup jätta üle andmata või teenus osutamata alljärgmistel juhtudel:
  • kaup on laost otsa saanud;
  • kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu;

  Kui Reesteril ei ole võimalik tellimust täita, võetakse ostjaga ühendust ning tagastatakse tasutud summa juhul, kui ostja on jõudnud kauba eest ettemaksu teha.

 6. Ostukorv/Tellimus lehel saab soovi korral muuta ostukorvi sisu. Pärast tarneaadressi sisestamist ning tellimuse kinnitamist enam ostukorvi sisu muuta ei saa ning ostukorv tühjendatakse kaubast. Kui ostja katkestab tellimuse pärast tellimuse sisestamist, tuleb kaubad ostukorvi uuesti valida. Kui tellimus ja kontaktandmed on korrektselt täidetud võib alustada maksmist. Pärast kauba lisamist "Ostukorvi" on võimalik jätkata teiste kaupade sirvimist või sisestada tellimus.
 7. E-poes saab maksta tellitud kauba eest Teile saadetava arvega.
 8. Kaup tuuakse tellimuses sisestatud tarneaadressile kokkulepitud ajal. Kaup antakse üle vaid ostjale. Kolmandale isikule antakse kaup üle volituse olemasolul sh juhul kui ostja on määranud tellimuses kauba saajana kolmanda isiku. Reester võib volitada kauba kättetoimetamiseks kolmandaid isikuid sh kasutada kullerteenust.

Müügilepingust taganemine ja kauba tagastamine

 1. Tarbijal on õigus taganeda müügilepingust 14 päeva jooksul alates kauba kättetoimetamise päevast. Ostetud kaupa ei saa tagastada, kui see on valmistatud tarbija isiklikke vajadusi arvestades või tarbija esitatud tingimuste kohaselt. Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud ning see peab olema originaalpakendis.
 2. Müügilepingust taganemise korral tuleb saata vastav avaldus e-posti aadressile reester@reester.com. Avaldus peab sisaldama alljärgmist infot: tagastatav kaup, tellimuse number ning arveldusarve, kuhu raha tagasi kanda. Kauba eest tasutud summa (va arvatud kauba kohaletoimetamise kulu) tagastatakse tarbija arveldusarvele hiljemalt 30 päeva jooksul lepingust taganemise teate jõudmisest müüjani.
 3. Kui pärast Kauba tagastamist müüja poolt teostatud kauba seisukorra kontrolli tulemusena on selgunud, et tagastamisele kuulunud kaup on halvenenud, tuleb ostjal hüvitada asja väärtuse vähenemine. Müüja võib esitada sellekohase nõude hiljemalt ühe kuu jooksul arvates kauba tagastamisest. Ostja on kohustatud kauba väärtuse hüvitama juhul kui kaup on ostja poolt ümber töötatud, rikutud, koormatud kolmanda isiku õigustega jms juhtudel.

Vastutus ja vaidluste lahendamine

 1. Tarbijal on õigus lepingutingimustele mittevastava kauba puhul (ei vasta pakutud näidisele või on puudustega), esitada kaebus ning kaup tagastada. Puudusega kauba puhul on tarbijal õigus esitada müüjale kaebus kahe aasta jooksul alates kauba üleandmise päevast. Kaebus tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul alates kauba puuduse avastamisest. Hilisemate probleemide lihtsamaks lahendamiseks peab tarbija säilitama ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et kaup on ostetud Reesteri e-poest. Ilma müüki tõendava dokumendita võib müüja/teenindaja probleemi lahendamata jätta.
 2. E-poest ostetud kaupadega seotud kaebused tuleb edastada aadressile: Reester AS, Peterburi tee 49, Tallinn, 11415 või reester@reester.com. Kauba tagastamisel tuleb see tuua (eelkokkuleppel) või saata eelkirjeldatud juriidilisele aadresssile.
 3. Puudusega kauba korral on tarbijal õigus:
  • Nõuda esmalt kauba tasuta parandamist või selle asendamist uue kaubaga.
  • Nõuda ostuhinna alandamist või lepingust taganemist, juhul kui:
   • müüjal ei ole võimalik kaupa parandada või asendada,
   • parandamine ebaõnnestub,
   • müüja ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud,
   • kauba parandamise või asendamisega on tarbijale tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.
 4. Müüja ei vastuta kauba puuduste eest, mis on tekkinud kauba otstarbele mittevastava kasutamise, hooldamise või rikkumise tõttu.
 5. Tarbijal on õigus pöörduda pädeva järelvalveasutuse poole, milleks on Riiklik Tarbijakaitseamet aadressil Rahukohtu 2, Tallinn 10130 e-post: info@tka.riik.ee